Rentaboatcroatia Disclaimer

Disclaimer
Behoudens de beperkingen uiteengezet in deze algemene voorwaarden en voor zover toegestaan door de wet, zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade geleden, betaald of opgelopen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten, tot een maximum van totaalbedrag van de totale kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsemail (voor één evenement of reeks van verbonden gebeurtenissen).

Voor zover toegestaan door de wet, zijn noch wij, noch onze directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of anderen die betrokken zijn bij het beheer van het platform en de inhoud hiervan aansprakelijk voor (i) enige directe, indirecte, gevolg- of bestraffende schade of verlies, productieverlies, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies van of schade aan goodwill of reputatie; (ii) enige onjuistheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie (inclusief huurprijs of beschikbaarheid) van de aanbiedingen zoals beschikbaar gesteld op ons platform, (iii) de diensten of producten die worden aangeboden door de bootleverancier of andere zakelijke partners, (iv) enige (directe, indirecte, vervolg- of punitieve) schade, verliezen of kosten geleden, opgelopen of betaald door u, ingevolge, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of vertraging van ons platform, of (v) enig letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere (directe, indirecte, gevolg- of punitieve) schade, verliezen of kosten lijden ed, opgelopen of betaald door u, hetzij als gevolg van (rechts) handelingen, fouten, inbreuken, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, nalatigheid, niet-nakoming, verkeerde voorstelling van zaken, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) te wijten aan de serviceprovider of een van onze andere zakelijke partners (inclusief een van hun werknemers, directeuren, vertegenwoordigers of gelieerde bedrijven) waarvan de producten of services (op directe of indirecte wijze) beschikbaar, aangeboden of gepromoot worden op of via het platform, inclusief annulering, overboeking, staking, overmacht of enige andere gebeurtenis buiten onze controle.